MN23 : Mentorship network 2023

Georganiseerd door
Flanders DC


In 2023 starten we met een nieuw mentorprogramma voor jonge modeontwerpers. Concreet zullen we 8 à 10 duo's uit de modesector matchen die in 2023 geregeld kunnen samenkomen om met elkaar te sparren. Ben je een startend modeontwerper en wil je een jaar lang begeleid worden door een expert in de mode? Of ben je een ervaren designer, bedrijf of expert in de mode en wil je je ervaring en expertise delen met een nieuwe generatie modeontwerpers? 

We starten binnenkort opnieuw met ons mentorprogramma, een traject van ongeveer één jaar waarbij acht à tien duo’s regelmatig zullen samenkomen om kennis en ervaring te delen. Zowel kandidaat-mentoren als kandidaat-mentees kunnen inschrijven tot 12 januari 2023. Daarna zullen we startende modeontwerpers matchen met de voor hen meest geschikte mentoren. 
In januari 2023 zal een kick-off day plaatsvinden waarna er enkele algemene groepsmomenten en aparte duo-momenten georganiseerd zullen worden om te sparren met elkaar. 

Voor wie?

Mentees

Het mentorship programma is er in de eerste plaats voor alumni van de modeacademies uit Antwerpen maar ook uit andere steden in Vlaanderen. Ook andere ontwerpers, ondernemers of bedrijven uit de modesector komen in aanmerking om deel te mogen nemen. Voorwaarde is dat je minder dan vijf jaar geleden je eigen modelabel, -collectie of -project hebt opgestart en dat je vanuit een duurzaam business model een kwalitatief product ontwikkelt met een uitgesproken unieke creatieve visie. Daarnaast geven we voorkeur aan modeprofessionals die in Antwerpen gebaseerd zijn of een sterke link hebben met Antwerpen aangezien dit project gesteund wordt door de Stad Antwerpen. 

Wil je:

 • effectiever of impactvoller groeien als label, ontwerper of ondernemer in de mode? 
 • regelmatig sparren met of begeleid worden door een ervaren mentor?  
 • een sterker netwerk uitbouwen in de mode-industrie?

Twijfel dan niet om je in te schrijven voor MN23. 

 

Mentoren

Heb je al wat jaren ervaring in de modesector opgebouwd? Beschik je over een 360 graden visie op de modesector en business? 
Wil je:

 • startende designers begeleiden en vooruit helpen?
 • kansen bieden aan een nieuwe generatie creatievelingen?
 • je engageren om in 2023 regelmatig te sparren met een jonge ontwerper?
 • bijdragen aan de toekomst van onze modesector, ook op internationaal gebied?
 • mee genieten van de aandacht die internationale modeprofessionals (pers, buyers, producenten,...) hebben voor jong modetalent uit Antwerpen?
 • openomen worden in een impactvol netwerk in de modesector?
 • als gast worden uitgenodigd op key mode-events (shows, conferenties, overlegmomenten ...) ?
 • bouwen aan je thought leadership?
 • je visibiliteit binnen de sector en in de media vergroten?

Schrijf je dan zeker in voor MN23. 

PS: Als je mentee diepgaande informatie nodig zou hebben over een heel specifiek onderwerp dan kan evt. beroep gedaan worden op een expert.
PS2: Er wordt een vergoeding voorzien om je kosten en een deel van je geïnvesteerde tijd te vergoeden. 

Programma MN23

Kick-off day (jan. 23)

 • Kennismaking van de verschillende duo’s  
 • Scherpstellen van de doelstellingen en topics  
 • Bevraging rond mogelijke topics voor de groepsmomenten
 • Voorstel plan van aanpak
 • Praktische tips, informatie & inspiratie

6 duo-momenten (feb-nov. 23)

Tussen februari en november plannen de duo's regelmatig een afspraak waarbij ze samenzitten om te sparren. Ze geven op voorhand de topics door die ze willen bespreken en eindigen eventueel met huiswerk. Tijdens een volgende afspraak wordt eerst opgevolgd alvorens een nieuw topic aan te boren. 

3 groepsmomenten (eind maart - eind juni - begin sept.)

Tijdens deze drie momenten brengen we alle duo’s fysiek samen met een expert om dieper in te gaan op een bepaald topic. Bepaalde noden die gedetecteerd worden bij meerdere duo's kunnen door een expert beantwoord worden op 1 van deze groepsmomenten. 
Je kan als duo ook beslissen om je duo-moment te koppelen aan een groepsmoment.

Round-up sessie (dec.)

We eindigen met de duo's samen te brengen voor een round-up sessie. Duo's wisselen er hun voornaamste bevindingen uit en delen take-aways. Dit slotevent is tevens een laatste inspirationeel moment en ideale netwerkgelegenheid. 

Inschrijven

Je kan je kandidaat stellen om deel te nemen aan MN23 door voor 12 januari 2023 te mailen naar sophie.pay@flandersdc.be 

Kandidaten die snel reageren en weerhouden worden, kunnen reeds uitgenodigd worden op infomoment op 14 december 2022 (tbc) van het pilootproject Mentorship netwerk 22 om kennis te maken. 

 

Met ondersteuning van Stad Antwerpen.

English version

In 2023, we will launch a new mentoring programme for young fashion designers. Specifically, we will match 8 to 10 duos from the fashion industry who can meet regularly in 2023 to spar with each other. Are you a start-up fashion designer and do you want to be mentored for a year by an expert in fashion? Or are you an experienced designer, company or expert in fashion and do you want to share your experience and expertise with a new generation of fashion designers?

We will soon restart our mentoring programme, a one year programme in which eight to ten duos will meet regularly to share knowledge and experience. Both candidates for mentors and mentees can apply until the 12th of January 2023. Afterwards, we will match starting fashion designers with the mentors most suitable for them. 
A kick-off day will take place in January 2023. After this day, some general group moments and separate duo moments will be organised to come together.

For whom?

Mentees

The mentorship programme is primarily for alumni of fashion academies from Antwerp but also from other cities in Flanders. Other designers, entrepreneurs or companies from the fashion industry are also eligible to participate. The condition to participate is that you started your own fashion label, collection or project less than five years ago and that you have developed a high-quality product from a sustainable business model from a distinctive and unique creative vision. In addition, we prefer fashion professionals based in Antwerp or with a strong link to Antwerp as this project is supported by the City of Antwerp. 

Do you want to:

 • grow more effectively or impactfully as a label, designer or entrepreneur in fashion? 
 • regularly spar with or be guided by an experienced mentor?  
 • build a stronger network in the fashion industry?

Then don't hesitate to sign up for MN23.

Mentors

Have you already accumulated some years of experience in the fashion sector? Do you have a 360-degree view on the fashion industry and business? 

Do you want to:

 • guide starting designers and help them to get ahead?
 • offer opportunities to a new generation of creative people?
 • commit to regularly sparring with a young designer?
 • contribute to the future of our fashion sector, also on an international level?
 • enjoy the attention of international fashion professionals (press, buyers, producers, etc.) for young fashion talent from Antwerp?
 • become part of an impactful network in the fashion industry?
 • be invited as a guest at key fashion events (shows, conferences, meet-ups etc.)?
 • build your thought leadership?
 • increase your visibility within the sector and in the media?

Then be sure to sign up for MN23. 

PS: If your mentee would need in-depth information on a very specific topic, the input of an expert can be obtained.
PS2: A fee will be provided to cover your expenses and part of your invested time.

Programme MN23

Kick-off day (Jan. 23)

 • First meeting of the different duos  
 • Finetuning the objectives and topics  
 • Exploring possible topics for the group meet-ups
 • Proposing an action plan
 • Practical tips, information & inspiration
   

6 Duo moments (Feb-Nov 23)

Between February and November, the duos schedule regular meetings where they come together. They share the topics they want to discuss in advance. If needed, the session can end with homework. During a subsequent meeting, they follow up before entering a new topic.

3 Group moments (late March - late June - early Sept)

During these three moments, we bring all duos together with an expert to dive deeper into a certain topic. Certain issues that were raised by several duos can be answered by an expert at one of these group moments. 
As a duo, you can also decide to link your duo moment to these group moments.

Round-up session (Dec.)

We end the mentoring programme by bringing the duos together for a final round-up session. There, duos will exchange their main learnings and share take-aways. This closing event is also a final inspirational moment and ideal networking opportunity.

Register

Do you want to participate to MN23? Apply before the 12th of January 2023 by emailing sophie.pay@flandersdc.be.
Candidates who respond quickly and are retained may already be invited to the info event on the 14th of December 2022 (tbc) of the Mentorship Network 22 pilot project.

 

With the support of City of Antwerp.

Datum

12 januari 2023

Organisator

Flanders DC i.s.m. Stad Antwerpen

Prijs

Gratis

Andere activiteiten