Dat de coronacrisis iedereen treft, beseffen we ondertussen maar al te goed. Ondernemers in de creatieve sector verliezen momenteel heel wat opdrachten en dus inkomsten, en dat zal gevolgen hebben. Op deze pagina bundelden we alle maatregelen, zowel die vanuit de overheid voor bedrijven, als sectorspecifieke maatregelen. Van zodra er updates zijn, vullen we deze pagina aan.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

In ons coronadossier vind je informatie, initiatieven en inspiratie voor creatieve ondernemers en beleidsmakers.

Maatregelen van de overheid

VLAIO heeft op haar website specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen met betrekking tot het coronavirus opgelijst. Hieronder vind je een overzicht. Uitgebreide informatie en voorwaarden voor de steunmaatregelen vind je terug via bovenstaande link. Lees zeker ook de meest gestelde vragen

We lijsten hierbij volgende zaken op:

 • Uitstel betaling (met kwijtschelding verhogingen) voorlopige sociale bijdragen
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten
  • schriftelijk aanvragen bij socialeverzekeringsfonds voor 15 juni 2020
  • geldig voor voorlopige sociale bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in het eerste en tweede kwartaal moeten betaald worden
 • Vermindering en vrijstelling van voorlopige bijdragen
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen ​(als inkomsten lager liggen dan wettelijke drempels) 
  • kan geheel of gedeeltelijk worden toegestaan
 • Overbruggingsrecht
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten 
  • maatregel is uitgebreid en geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep als ze de minimumbijdrage betalen als zelfstandige in hoofdberoep
  • de maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast
  • zelfstandigen in bijberoep die een jaarlijks belastbaar inkomen hebben tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro kunnen ook het overbruggingsrecht aanvragen. De maandelijkse uitkering bedraagt 645,85 euro zonder gezinslast en 807,05 euro met gezinslast
  • zelfstandige activiteit moet volledig worden onderbroken
  • deze maatregel kan worden toegepast als de zelfstandige de activiteit tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig stopzet
  • geldig voor maand maart, april en mei
  • mag gecumuleerd worden met de corona hinderpremie
  • meer informatie op de site van VLAIO 
 • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • voor werkgevers
  • voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht / Corona-TW
  • voor werkgevers
  • werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020
  • zowel voor arbeiders, bedienden en uitzendkrachten
  • de uitkering bedraagt 70% van het geplafonneerd bruto maandloon
  • de werknemer ontvangt bovenop de uitkering een supplement
  • meer informatie en aanvraagformulieren vind je op de website van VLAIO
 • Bijberoep en tijdelijke werkloosheid
  Je mag je bijberoep blijven uitoefenen als je dit al minstens 3 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag gestart was. Je kan best wel altijd akkoord vragen aan je uitbetalingsinstelling of de RVA.
 • Afspraken en vergoeding thuiswerk
  • werkgevers kunnen best met hun werknemers het telethuiswerk bespreken. Je hoeft geen formele telewerkovereenkomst op te stellen
  • deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen van kracht zijn
  • je mag aan je werknemer een forfaitaire bureauvergoeding geven van 126,94 euro per maand, vanaf 1 april 2020 is dit 129,48 euro per maand (indexering). Deze bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en belasting en wordt aanvaard door de FOD Financiën. Je kan wel best een ruling aanvragen via deze link. Als er binnen de grenzen wordt gebleven, is dit niet strikt noodzakelijk
  • meer informatie vind je op de website van RSZ
 • Fiscale maatregelen
  • voor zelfstandigen en ondernemingen: aantonen effectieve hinder van coronavirus
  • afbetalingsplan aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
  • aanvragen voor 30 juni 2020
  • meer informatie en aanvraagprocedure vind je op de website van VLAIO
 • Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting (Vlaanderen)
  • aanslagbiljetten onroerende voorheffing worden pas in september verstuurd
  • voor de jaarlijkse verkeersbelasting krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel
 • Waarborg coronacrisis (PMV/Z)​
  • voor zelfstandigen en ondernemingen
  • voor bestaande schulden, ook niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/Z
  • meer informatie vind je op de site van PMV/Z en VLAIO
 • PMV/Z opschorting van terugbetaling leningen
  • voor zelfstandigen en ondernemingen die gebruik maken van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+
  • automatisch, je wordt rechtstreeks door PMV/Z gecontacteerd
  • meer informatie vind je op de website van PMV/Z
 • Winwinlening
  • je kan als kredietgever van een winwinlening aan de kredietnemer een uitstel van betaling in kapitaal of interesten toestaan  
  • meer informatie vind je op de website van PMV/Z (de laatste vraag van de veelgestelde vragen)
 • Corona-uitbreiding winwinlening 

  • de modaliteiten van de winwinlening worden uitgebreid, zodat deze aantrekkelijker worden voor de kredietgever (privépersonen)

  • meer flexibiliteit: de looptijd kan variëren tussen 5 en 10 jaar in plaats van 8 jaar

  • maximumbedragen worden opgetrokken: je kan nu per kredietgever tot 75.000 euro in plaats van 50.000 euro ophalen, met een maximum van 300.000 euro in plaats van 200.000 euro

  • bij faillissement kan de kredietgever tot 40% in plaats van 30% terugkrijgen via een belastingvermindering

  • leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden

  • de regelgeving wordt momenteel voorbereid

  • meer informatie kan je terugvinden op de website van VLAIO en op de website van PMV/Z

 • Coronalening (achtergestelde lening op 3 jaar)
  • PMV voorziet een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 2 miljoen euro voor zelfstandigen en kmo’s gevestigd in Vlaanderen die getroffen zijn door de coronacrisis

  • de voorwaarden en de intrestvoet verschillen afhankelijk van de doelgroep

  • de lening kan aangevraagd worden tussen 5 mei en 15 november 2020 via deze link

  • meer informatie vind je op de website van VLAIO 

 • Microkredieten van microStart
  • voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, is er een uitstel van terugbetaling van maximaal 3 maanden
  • er is ook een nieuw krediet voor dringende cahsflowbehoefte: ms Express microkrediet tot 2.000 euro
 • Hinderpremie
  • ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro aanvragen
  • ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moeten blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende vergoeding van 160 euro/dag
  • meer informatie vind je op de website van VLAIO
  • je kan deze online aanvragen via deze link
  • deze maatregel kan gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Compensatiepremie 
  • voor zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten, maar een sterke omzetdaling hebben door de coronacrisis
  • éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep of in bijberoep als je de minimumbijdrage betaalt als zelfstandige in hoofdberoep
  • éénmalige premie van 1.500 euro als je zelfstandige in bijberoep bent en een inkomen hebt tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro of verplicht bent om te sluiten 
  • deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer voor minstens 80%
  • het omzetverlies moet minstens -60% zijn in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • deze premie kan niet gecombineerd worden met de hinderpremie
  • De compensatiepremie is ook mogelijk voor een vzw, op voorwaarde dat er minstens 1 VTE is
  • je kan deze premie ten laatste op 30 juni 2020 aanvragen via een online applicatie op de website van VLAIO (roze knop)
  • meer informatie vind je op de website van VLAIO
 • Bankenoverleg
  ​De banken en de overheid hebben een overeenkomst uitgewerkt om zowel particulieren als gezonde bedrijven, kmo's en zelfstandigen te ondersteunen. Als je verwacht afbetaling- en liquiditeitsproblemen te zullen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank om de mogelijkheden te bespreken.
  • de financiële sector heeft zich geëngageerd om uitstel van betaling van de kapitaalaflossingen van ondernemingskredieten te geven zonder aanrekening van kosten t.e.m. 31 oktober 2020. Er gelden wel een aantal voorwaarden
  • de aanvraag van bijkomende kredieten mogelijk te maken door een soepelere regeling met overheidswaarborgen
  • meer informatie vind je op de site van Febelfin
 • Uitstel betaling verzekeringspremies
  ​De sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia heeft ook een akkoord om zelfstandigen, bedrijven en particulieren te steunen.
  • als er werknemers in Corona-TW zijn, kunnen de collectieve verzekeringen zoals een groepsverzekering of hospitalisatiedekking zonder formaliteiten worden voortgezet. De betaling van de premies kan worden uitgesteld tot 30 september 2020.
  • de premies van sommige verzekeringsdekkingen (bv. arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid) kunnen aangepast worden
  • voor premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september kan er een uitstel van betaling gevraagd worden
  • je kan best contact opnemen met je verzekeraar om de mogelijkheden te bespreken 
  • meer informatie vind je op de website van NBB
 • Federale overheidsopdrachten
  • er zullen geen boetes of sancties opgelegd worden voor federale overheidsopdrachten die een vertraging oplopen of niet uitgevoerd kunnen worden als gevolg van het coronavirus
  • meer informatie en veelgestelde vragen vind je via deze link
 • Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona
  Heb je een subsidieovereenkomst bij VLAIO, maar kan je door het coronavirus de termijnen moeilijk nakomen, dan is er een mogelijkheid tot verlenging. Neem hiervoor contact op met je dossierbehandelaar.
 • Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten
  • een overzicht van deze maatregelen vind je via deze link
  • neem zeker eens contact op met jouw gemeente
 • KMO-portefeuille
  De KMO-portefeuille is een steunmaatregel waarbij je financiële steun kan aanvragen voor advies of een externe opleiding bij geregistreerde adviesverleners. Je kan deze ook aanvragen voor advies rond risicoanalyse en preventie op het werk in het kader van de coronacrisis. Meer info vind je op de website van VLAIO.

 • KMO-groeisubsidie
  ​De KMO-groeisubsidie kan aangevraagd worden voor het verwerven van strategische kennis via een externe dienstverlener of door de aanwerving van een strategisch profiel voor het realiseren van een groeitraject in je onderneming bij een belangrijk kantelmoment. Als je onderneming getroffen wordt door bepaalde problemen ingevolge het coronavirus dan kan je misschien gebruik maken van deze subsidie. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan immers als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. Meer informatie vind je op de website van VLAIO.

Sectorspecifieke maatregelen

 • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft in samenwerking met het Cultuurloket een FAQ opgesteld. Vragen over annulaties van evenementen, schadevergoedingen, terugbetaling van tickets, verantwoordelijkheid,... vind je hierin terug. Informatie over de maatregelen van de overheid in verband met de annulatie van recreatieve activiteiten (zoals voorstellingen, concerten, culturele activiteiten,...) is ook te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
  • Er is een tweede aanvraagronde voor projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet mogelijk gemaakt. De uiterste indiendatum is 15 mei 2020. 
 • Tax Shelter
  ​Er is een aanpassing van de termijnen voor het verrichten van uitgaven. Je moet wel kunnen aantonen dat er rechtstreekse schade is door het virus.
  • podiumkunsten: verlenging van 6 maanden (bij de 24 maanden)
  • audiovisuele sector: verlenging van 6 maanden (bij de 18 maanden)
 • VAF / Gamefonds
  Het VAF/Gamefonds neemt ook maatregelen met betrekking tot toegekende steun aan projecten om de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden. Meer info vind je op de website van het VAF
  • uitbetaling schijven voorschot van 5% en grotere schijf in het begin
  • verlenging van termijnen
  • deadline voor het indienen van steunaanvragen zijn verschoven naar 23 juni 2020, zie de deadlinekalender
  • bij vragen neem je best contact op met Youri Loedts (yloedts@vaf.be)
 • VAF
  Het VAF neemt ook maatregelen met betrekking tot toegekende steun aan projecten om de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden. Meer info via deze link.

  • uitbetaling schijven productiesteun voorschot van 5% en grotere schijf in het begin

  • verlenging van termijnen

  • deadline voor het indienen van steunaanvragen is verschoven van 16 naar 25 juni 2020, zie de deadlinekalender

  • Slatefunding is een tijdelijke subsidielijn voor nieuwe en prille projecten. De steun wordt toegekend in één keer aan een pakket van meerdere projecten. Het gaat over een pakket van 3 tot 5 audiovisuele creatieprojecten voor een maximum bedrag van 250.000 euro. Aanvragen kan via MyVAF vanaf 1 juli 2020.  Uitgebreide informatie via deze link

  • Als scenarist, regisseur en/of producent kan je een impulspremie (Filmfonds) automatisch aanvragen op basis van het succes met vorig werk. Ze geeft een positieve impuls om nieuw werk te creëren. Uitgebreide informatie en voorwaarden via deze link 

  • Er wordt een tijdelijk coronadistributiefonds voorzien met 325.000 euro aan middelen afkomstig van Flanders Image ter ondersteuning van de distributie van Vlaamse films. Het grootste deel van dit bedrag zal naar een tijdelijk distributiefonds gaan. Tot eind 2021 zal het fonds de verspreiding van door het VAF gesteunde Vlaamse speelfims financieel ondersteunen met als doel de zichtbaarheid van deze films te optimaliseren en risico’s voor distributeurs te beperken. 

 • SOFAM
  SOFAM richtte een noodfonds op van 50.000 euro voor leden die in moeilijkheden verkeren ten gevolge van de coronacrisis. Leden van SOFAM kunnen in april 2020 een aanvraag indienen voor dit fonds. 
 • SABAM
  SABAM stelde 18 miljoen euro beschikbaar voor haar leden, die dit nu al deels of volledig kunnen opnemen. In totaal kunnen bijna 9.000 auteurs en componisten een aanvraag indienen.
 • PlayRight
  PlayRight heeft het heft in eigen handen genomen en een noodfonds gecreëerd voor uitvoerende kunstenaars die in grote financiële problemen komen in de strijd tegen het coronavirus. Ieder lid dat aan de voorwaarden voldoet kan een aanvraag indienen

Flanders DC

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt ook Flanders DC haar verantwoordelijkheid. Onze collega’s werken van thuis uit tot de maatregelen zijn opgeheven. Zij zijn tijdens deze periode bereikbaar via e-mail en telefoon. Ontdek ons aanbod van online sessies in onze agenda. De adviesgesprekken proberen we zoveel mogelijk digitaal uit te voeren via mail, telefoon of videogesprek.