Subsidies

voor

Zowel de provinciale, de Vlaamse, de federale als de Europese overheden kennen steunmaatregelen toe die interessant kunnen zijn voor wie actief is in de creatieve sector. Elk van deze subsidies heeft zijn eigen specifieke voorwaarden. We lichten ze binnen dit topic verder toe.

Op zoek naar subsidies specifiek voor games? Bekijk dan naast de algemene maatregelen zeker wat het VAF Gamefonds voor jou kan betekenen. Dit fonds is de voornaamste bron van subsidiëring binnen de Vlaamse gamesindustrie. Daarnaast is het voor games ook interessant om de subsidies van Creative Europe - Media te bekijken.De voornaamste bronnen en tools

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de meeste subsidies voor ondernemers verzameld in haar subsidiedatabank. Je kan er onder andere zoeken op thema, sector en type tegemoetkoming. Het agentschap beschikt zelf ook over een aantal subsidies die ondernemerschap en innovatie bevorderen en ondersteunen.

Meer informatie vind je via:

De subsidiedatabank is een goed vertrekpunt als je naast andere vormen van financiering (zoals leningen en risicokapitaal) op zoek bent naar financiering via subsidies. De databank geeft niet enkel de voornaamste Vlaamse en een deel Europese subsidies weer, maar bevat ook een aantal subsidiemaatregelen op provinciaal en stedelijk niveau. Niet gevonden wat je zoekt? Ga te rade bij de lokale overheidsdiensten. Centrumsteden hebben vaak een cel ondernemerschap of andere specifieke aanspreekpunten voor ondernemers.

Steun voor kmo's

 • De kmo-portefeuille is een steunmaatregel waarbij je financiële steun geniet voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Je kan deze steun aanvragen voor het volgen van een opleiding of als je advies vraagt bij geregistreerde dienstverleners. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van deze maatregel bij het opstellen van een financieel of communicatieplan, voor het maken van een marktanalyse of voor het inwinnen van advies om je bedrijf en producten duurzamer te maken. Gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten komen niet in aanmerking.

Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie en middelgrote ondernemingen 20%, met een maximale steun van 7.500 euro per jaar. De procedure is eenvoudig. Je schrijft je in voor een cursus of je tekent een adviesovereenkomst met een geregistreerde dienstverlener en je dient de subsidieaanvraag in via de website van VLAIO. Je stort jouw bijdrage op de kmo-portefeuille-rekening en VLAIO stort je subsidie ook op deze rekening. Je betaalt de factuur voor je opleiding of advies online via de kmo-portefeuille.

 • De kmo-groeisubsidie kan je aanvragen als je bedrijf een groeitraject wil realiseren en hiervoor extern strategisch advies wil aankopen of een medewerker wil aanwerven. Het groeitraject moet aansluiten bij een van volgende thema’s: internationalisering, digitalisering, innovatie, duurzaam en circulair ondernemen. Zo kan je gebruik maken van de subsidie om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe internationale markten te verkennen, nieuwe innovatieve producten of diensten te lanceren, het verhogen van de digitale maturiteit, het verduurzamen van bedrijfsprocessen of het opzetten van projecten die inzetten op duurzaamheid en circulair ondernemen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kost, met een maximum van 50.000 euro en kan aangewend worden tot 25.000 euro voor de aankoop van extern strategisch advies en tot 25.000 euro voor de aanwerving van een strategische medewerker. De minimale projectkost dient minstens 20.000 euro te bedragen. Je kan de subsidie aanvragen via de website van VLAIO. Bij je aanvraag dien je een trajectbeschrijving toe te voegen die je opmaakt in de voorziene template. Je moet de aanvraag goed onderbouwen en aantonen dat de implementatie van het extern advies of de aanwerving van een strategisch profiel voor economische of duurzame groei zal zorgen. Je hebt een duidelijk groeiplan en je hebt die externe kennis of het strategisch profiel nodig om deze plannen te kunnen verwezenlijken.

Vanaf 2021 wordt de kmo-groeisubsidie toegekend via een competitieve oproep per thema. In 2022 is de eerste indienperiode van 14 maart tot en met 30 april 2022. De tweede indienperiode is van 1 juli tot en met 31 augustus 2022. De derde indienperiode is van 1 november tot 31 december. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria, namelijk ambitie, transformatie, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis en expertise. Uitgebreide informatie over de thema's en de beoordelingscriteria vind je op de website van VLAIO.

 • Kmo's en grote ondernemingen kunnen steun aanvragen voor bepaalde ontwikkelingsprojecten. Een ontwikkelingsproject omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of innovatief product, proces of dienst en het resultaat zal een belangrijke impact op de prestaties van je bedrijf hebben. Zo kan je deze subsidie aanvragen als je een nieuwe technologie of innovatief product wil ontwikkelen, de processen of diensten van je bedrijf doordacht wil verbeteren, een prototype wil bouwen of een pilootfase wil doorlopen. VLAIO geeft je hierbij niet enkel financiële steun, maar ook advies. Deze subsidie helpt je om de stappen te zetten om je innovatief idee uit te werken, kennis hierover op te bouwen en hoe je deze gaat implementeren in je bedrijf. Deze steun kan 25 tot 50% van de projectbegroting bedragen, met een gevraagde steun van minstens 25.000 euro. In je begroting kan je de personeels- en werkingskosten en de externe kosten van onderaannemers of partners opnemen. Je kan de subsidie aanvragen via de website van VLAIO. Bij je aanvraag dien je een business case- en projectbeschrijving en een projectbegroting toe te voegen die je opmaakt in de voorziene templates. Voor je start met het uitschrijven van je dossier, kan je best de tips voor het indienen van een sterk ontwikkelingsproject bekijken.
 • Ook voor het uitbouwen of versterken van een onderzoekstraject kunnen kmo's en grote ondernemingen een subsidie bekomen. Deze subsidie ondersteunt je bedrijf bij het uitvoeren van grensverleggend onderzoek, met een intrinsiek hoog risico, dat op lange termijn kan leiden tot een belangrijke positieve impact voor je bedrijf en voor Vlaanderen. De nadruk binnen een onderzoeksproject ligt op de opbouw van nieuwe, grensverleggende kennis die nodig is om op termijn je idee uit te werken tot nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten of een combinatie ervan. Binnen een onderzoeksproject kan je samenwerken met andere bedrijven of kennisinstellingen. Deze steun kan 25 tot 60% van de projectbegroting bedragen met een minimum van 100.000 euro. In je begroting kan je de personeels- en werkingskosten en de externe kosten van onderaannemers of partners opnemen. Je kan de subsidie aanvragen via de website van VLAIO. Bij je aanvraag dien je een inhoudelijke projectbeschrijving en een projectbegroting toe te voegen die je opmaakt in de voorziene templates. Als je met verschillende projectpartners samenwerkt, dient elke partner afzonderlijk een template om de impact te beschrijven in te vullen.

Steun voor internationaal ondernemen: FIT

Flanders Investment and Trade (FIT) wil internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame manier bevorderen via een tweeledige missie: enerzijds door het internationaal ondernemerschap van Vlaamse bedrijven te stimuleren en anderzijds door buitenlandse investeringen naar Vlaanderen te halen.

FIT biedt een heleboel diensten aan: begeleiding en internationaal advies op maat van Vlaamse ondernemers, actieprogramma’s en enkele concrete financiële steunmaatregelen. Zo komt FIT meestal tussen in de kosten voor exportacties en kan je dus een deel van je kosten recuperen als je bijvoorbeeld prospectiereizen onderneemt buiten de EER of deelneemt aan beurzen of niche-evenementen.

 • Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen 
  Je kan een subsidie aanvragen voor deelname aan een internationale beurs of een niche-evenement. Voor deelname aan een beurs wordt de subsidie berekend op basis van de huurkosten van de standoppervlakte en bedraagt ze maximaal 5.000 euro (7.500 euro als je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt bij FIT). Als je deelneemt aan een niche-evenement, kan je een subsidie aanvragen van 2.500 euro (3.750 euro als je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt bij FIT). Een niche-evenement is een buitenlands evenement met internationale uitstraling gericht op de sector en het doelpubliek van de aanvrager, bijvoorbeeld de huur van een ruimte tijdens Paris Fashion Week. Bij deelname aan een beurs of een niche-evenementen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan je nog een aanvullende subsidie aanvragen voor 50% van de gemaakte reis- en verblijfkosten. Hiervoor gelden forfaitaire bedragen. Je moet de subsidie minstens zeven dagen voor aanvang aanvragen. Voor de uitbetaling moet je uiterlijk drie maanden na de goedkeuring de bewijsstukken van actieve deelname indienen en bij deelname aan een niche-evenement ben je ook verplicht een activiteitenverslag toe te voegen. Voor de aanvullende subsidie dien je de bewijsstukken van de gemaakte reis- en verblijfkosten in te dienen.
 • Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
  Je moet vaak grote inspanningen leveren om je producten of diensten in het buitenland voor te stellen in de taal van je potentiële afnemers. Daar speelt FIT op in en geeft financiële steun bij de externe ontwikkeling en vertaling van digitale commerciële bedrijfscommunicatie zoals meertalige websites of webshops, bedrijfsfilms of sociale media. De subsidie bedraagt 3.000 euro (4.500 euro indien je minder dan 4 subsidieaanvragen hebt bij FIT).
 • Prospectiereizen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  Je kan deze subsidie aanvragen voor de prospectie van een nieuwe markt voor je onderneming. De tussenkomst voor reizen is beperkt tot de reiskosten en de verblijfskosten naar en in het betrokken land. Ze worden berekend op basis van forfaitaire bedragen. Slechts één afgevaardigde per reis krijgt die steun, en deze afgevaardigde moet een duurzame, contractuele band hebben met jouw onderneming. Sinds januari 2021 kan je deze subsidie ook aanvragen voor een prospectiereis naar het Verenigd Koninkrijk (VK).

Europese subsidies

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) publiceerde een subsidiewijzer met daarin een overzicht van alle mogelijke subsidiemaatregelen op Europees niveau. Ook VLAIO heeft een EU Funding tool gemaakt met een overzicht van alle EU-financiering. Zo kan je sneller je weg vinden binnen de EU-steunmogelijkheden om jouw project te ondersteunen. Informatie over hoe je de tool kan gebruiken vind je op de website van VLAIO. In de interactieve CulturEU Funding Guide vind je een overzicht van de EU financieringsmogelijkheden en subsidies voor de culturele en creatieve sectoren.

We lichten er twee interessante programma’s uit:

VAF Gamefonds

Het VAF Gamefonds, een onderdeel van het Vlaams Audiovisueel Fonds, is de voornaamste bron van subsidiëring voor de Vlaamse gamesindustrieHet VAF/Gamefonds heeft als opdracht de ontwikkeling van games in Vlaanderen te stimuleren en doet dit via financiële steun en waar nodig coaching. Daarnaast zet het Gamefonds ook in op talentontwikkeling en publiekswerking.

Waarvoor kan je steun krijgen?

Je kan bij het Gamefonds terecht voor steun bij de preproductie, productie en promotie van je gameproject. Het is niet mogelijk om tegelijk steun voor pre-productie en productie aan te vragen. Een gecombineerde aanvraag voor productie en promotie is wel mogelijk.

De maximale gecombineerde productiesteun per project bedraagt 250.000 euro.

 • Zoals de naam al doet vermoeden, komt steun voor preproductie neer op een financiële tegemoetkoming voor alle werkzaamheden aan een concreet gameproject, voorafgaand aan de effectieve productie van de game. Hieronder vallen onder meer het bedenken en uitschrijven van de game (in een GDD of game design document), het opstellen van het TDD (technical design document), het bepalen van de doelgroep, het zoeken naar partners en het uitwerken van een financieringsplan.

Het maximale steunbedrag voor preproductie bedraagt 15.000 euro. Dit kan opgetrokken worden naar 75.000 euro wanneer er tijdens de preproductie ook een speelbaar prototype wordt ontwikkeld.

 • ​Steun voor productie dient om de effectieve realisatie van de game zelf te bekostigen, in zijn definitieve versie en met het oog op distributie. Voor games die reeds in productie zijn, kan enkel steun worden aangevraagd voor de kosten die na het indienen van de aanvraag worden gemaakt. Afgewerkte games komen dus niet in aanmerking voor productiesteun.

Het maximale steunbedrag voor productie bedraagt 250.000 euro. Projecten die voor meer dan 150.000 euro steun aanvragen, zullen naast het indienen van hun subisidiedossier uitgenodigd worden voor een hearing tijdens de commissievergadering. Zo krijgen ze optimaal de kans om hun project aan de jury te presenteren en op hun vragen te antwoorden.

 • Steun voor promotie is belangrijker dan ooit om je game in de kijker te zetten en zal je dus erg goed kunnen gebruiken om je titel in de markt te zetten. Je kan inzetten op klassieke promotie (print, website, trailer, allerhande promomateriaal, lokalisering, social media activering… (B2B en B2C), en/of opbouw en onderhoud van rechtstreekse contacten met de game community via bv. blogs, social media,… (B2C), en/of deelname aan belangrijke events om de game te promoten (B2B en B2C) voor zover hier geen dubbele steun voor wordt verleend door andere overheidsactoren.

Promotiesteun kan enkel worden verleend aan projecten die voordien preproductie- en/of productiesteun ontvingen. Het maximale steunbedrag voor promotie bedraagt 50.000 euro.

Welke games komen in aanmerking?

De subsidieaanvragen worden behandeld in twee aparte commissies, telkens bestaande uit vijf commissieleden. Enerzijds is er de commissie voor artistieke en entertainment games, langs de andere kant is er een commissie voor serious games (inclusief games bestemd voor het onderwijs). De samenstelling van de beoordelingscommissies ziet er momenteel zo uit.

Afhankelijk van het type game waarvoor je een aanvraag indient zijn er iets andere spelregels van toepassing. Het Gamefonds hanteert daarbij volgende definities:

 • entertainment games hebben ontspanning als voornaamste doel en zijn eerder gericht op spelplezier. Er kan voor maximaal 50% van het totale budget steun worden verleend.
 • artistieke games zijn kunstzinnige creaties waarbij het medium wordt aangewend als expressievorm, maar waarbij de primaire doelstelling een artistieke ervaring is. Artistieke games kunnen deel uitmaken van een installatie in een museum of deel zijn van een kunstproject. Er kan voor maximaal 85% van het totale budget steun worden verleend. 
 • serious games streven een educatief of maatschappelijk doel na. Denk hierbij aan games voor de zorgsector, de medische sector, cultuur en erfgoed, maar ook aan games die bestemd zijn voor het Vlaamse leerplichtonderwijs. Er kan voor maximaal 75% van het totale budget steun worden verleend.

Het Gamefonds subsidieert een breed scala aan producties, maar toch zijn er enkele types die helemaal niet voor steun in aanmerking komen: advergames (voor commerciële producten) en bedrijfsgames (gamification), remakes en games die worden gemaakt binnen een game-opleiding of als onderzoeksproject binnen een universiteit of hogeschool. Spin-offs van universiteiten of hogescholen kunnen wel games indienen. Tot slot vang je ook bot met games met een pornografisch karakter of spellen die aanzetten tot discriminatie, exploitatie, geweld, of die indruisen tegen de mensenrechten.

Indiening en evaluatie

De indiening en evaluatie van projecten verloopt in drie stappen:

 • onmiddellijk na de ontvangst van de aanvraagdossiers voert de gamecoördinator een formeel ontvankelijkheidsonderzoek uit om te controleren of de aanvragen volledig zijn en formeel in aanmerking komen. Op dit moment wordt onder andere gekeken of de aanvragen voldoen aan een aantal selectiecriteria, die centraal door Europa worden opgelegd.

 • tijdens de selectiefase nemen de beoordelingscommissies de ontvankelijke aanvragen grondig door. Eén van de vijf commissieleden wordt aangesteld als rapporteur van een project. Hij/zij neemt contact op met de aanvrager en informeert zich zo goed mogelijk over de aanvraag. Tijdens de commissievergadering zal de rapporteur een beeld schetsen van het project en antwoorden op de vragen en opmerking van de overige commissieleden. Op het einde van de vergadering wordt er gestemd. Ze bespreken de aanvragen grondig en op het einde van de vergadering brengt elk lid per project een positieve of negatieve stem uit. Dit is het advies dat door de gamecoördinator wordt doorgegeven aan de Raad van Bestuur van het VAF.

 • de eindbeslissing ligt bij de Raad van Bestuur: zij moet het advies van de commissie goedkeuren voordat de steunmaatregelen jouw richting uit kunnen komen.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De commissieleden evalueren je aanvraag vanuit hun expertise aan de hand van een heleboel specifieke beoordelingscriteria. Deze variëren naargelang het type game waarvoor je steun vraagt. 

Entertainment games worden onder meer beoordeeld op:

 • USP
 • originaliteit, opbouw van eigen IP
 • inhoudelijke onderbouwing  
 • commercieel potentieel  
 • potentieel bereik (bv. in functie van de doelgroep en de marktpenetratie van de gebruikte technologie)
 • financiële haalbaarheid  
 • internationaal potentieel

​Heb je nog geen USP? Vind hier enkele tips!

Artistieke games doen er goed aan om rekening te houden met: 

 • originaliteit
 • vernieuwing
 • eigenzinnigheid
 • USP
 • opbouw van eigen IP
 • artistieke relevantie
 • partnerships met andere actoren (kunstenaars, musea…)
 • internationaal potentieel
 • kwaliteit van het promotieplan (vooral bij aanvragen voor productiesteun)
 • financiële haalbaarheid

Serious games moeten dan weer de volgende kwaliteiten in huis hebben: 

 • inhoudelijke onderbouwing 
 • maatschappelijke relevantie 
 • potentieel bereik (bv. in functie van de doelgroep en de marktpenetratie van de gebruikte technologie)
 • USP
 • originaliteit, opbouw van eigen IP
 • vernieuwend karakter
 • financiële haalbaarheid
 • internationaal potentieel

Het indienen van een dossier vraagt tijd (je begint er dus best ruim op voorhand aan), maar voor een beginnende gamestudio is een subsidie van het Gamefonds nog altijd een van de beste manieren om van de grond te komen.

Zit je tijdens het opstellen van je dossier met een vraag, kan je steeds terecht bij Youri Loedts, gamecoördinator bij het VAF Gamefonds. (Y.Loedts@vaf.be). 

Praktische tips voor een topaanvraag

Ten slotte geven we je nog enkele praktische tips die je kunnen helpen bij het opstellen van een kwaliteitsvol dossier. Veel succes!

 • hou je voeten op de grond: een tekst die bol staat van de overdrijvingen gaat de jury niet sneller over de streep trekken dan eentje die zich tot de feiten beperkt — integendeel
 • voer onderzoek naar de concurrentie (laat je daarbij niet tegenhouden door onze landsgrenzen), zoek uit wat jouw game uniek maakt (qua doelgroep, qua stijl, qua gameplay,...) en vat dit samen in een USP
 • doe geen uitspraken zonder deze afdoende te onderbouwen. “We denken dat er een voldoende grote doelgroep voor ons project is”, heeft voor de jury geen enkele betekenis als je niet kan onderschrijven waarom dat het geval zou moeten zijn.
 • ga voldoende in detail: leg bijvoorbeeld alle aspecten van je marketing- en distributieplan uit (vermelden dat je voor Steam kiest, is niet voldoende: verklaar die keuze ook), beschrijf je gameplay, leg uit welke vooruitgang de speler maakt wanneer hij je game speelt en hoe je de herspeelbaarheid ziet
 • je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken, dus besteed voldoende aandacht aan de korte videopitch die je samen met je aanvraagdossier instuurt.
 • let op dat je uitleg niet te verhalend wordt (simple does it, denk aan de bullets van hierboven) en als woorden tekort schieten, voeg je gewoon een filmpje of prototype toe
 • zorg dat het financiële plaatje klopt: begroot op basis van de kosten van het project (niet van het bedrijf), wees voorzichtig met uurtarieven van meer dan 100 euro en denk na over het terugverdienmodel
 • maak een grondige en realistische planning met belangrijke milestones en hou hierbij ook rekening met de verwerkingstijd van je subsidieaanvraag (ca. 3 maanden)
 • stem je aanvraag af op je lezerspubliek: denk na wie je tegenover je krijgt als jury

Creative Europe — Media

Het programma Media van Creatieve Europe ondersteunt ook de ontwikkeling van games. Een overzicht van calls vind je op de deze pagina van Creatieve Europe Desk Vlaanderen.

Lees in deze pdf alles over 'Financiering zoeken' in games.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.