Auteursrecht en belastingen

voor

Schrijf jij teksten, maak je muziek of foto’s, ontwerp je meubilair of objecten, ben je softwareontwikkelaar of ben je grafisch of modeontwerper? Dan heb je auteursrecht op je creaties. Zolang er contractueel niets geregeld is, heb jij in principe als enige het recht om iemand je werk te laten gebruiken binnen de grenzen die jij bepaalt (we spreken dan van ‘concessie’) of om al je rechten aan iemand over te dragen (dit is ‘cessie’).

Vindt iemand jouw ‘auteursrechtelijk beschermd werk’ interessant, dan wil deze vast een vergoeding betalen om het te mogen gebruiken of om het te verkrijgen. Uiteraard moet je dan weten of en hoe dit ‘inkomen uit auteursrecht’ wordt belast.Fiscaal gunstige regeling

De fiscale wet voorziet dat wanneer een natuurlijke persoon (jij, bijvoorbeeld) een inkomen uit auteursrecht geniet, dit binnen bepaalde grenzen een roerend inkomen is, zelfs wanneer het auteursrechtelijk werk is gecreëerd binnen het kader van je beroep. Binnen diezelfde grenzen voorziet de fiscale wet voor zo’n roerend inkomen uit auteursrecht meteen ook in een eigen, zeer gunstige belastingregeling.

Hoe werkt het?

1. Een auteur kan voor maximum 61.200* euro inkomen uit auteursrechten van de speciale regeling genieten. Van dit inkomen mag je een forfaitaire kost aftrekken. Deze wordt als volgt bepaald:

  • Voor de eerste schijf van 16.320* euro is dat 50%;
  • Voor de tweede schijf van 16.320* euro is dat 25%;
  • Voor de schijf tussen 32.640* euro en 61.200* euro is dat 0%.

2. Het netto inkomen uit auteursrecht wordt belast aan 15%.

Concreet wil dat zeggen dat als je per jaar voor 10.000 euro inkomsten uit auteursrechten hebt, je slechts 750 euro belasting (of 7,5%) op die som betaalt**. Bij een inkomen uit auteursrecht van 40.000 euro, zakt de werkelijke belastingdruk tot ongeveer 4.200 euro (of 10,5%)**. Dit is een heuse belastingbesparing tegenover de belasting die je verschuldigd zou zijn indien de progressieve tarieven (tussen 25% en 50%**).van toepassing zouden zijn. Kortom: een zeer interessant regime.

[* De vermelde bedragen zijn deze die gelden voor inkomstenjaar 2019. Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd.]

[** Hierbij moet je dan nog de gemeentebelasting regionale opcentiemen tellen.]

Hoeveel kan je voor je auteursrecht vragen?

Welk bedrag mag je voor jouw auteursrechten verkrijgen? Jouw vergoeding is niet zomaar voor 100% een inkomen uit auteursrecht: als je een opdracht uitvoert, lever je immers ook een prestatie. In het specifieke geval van een auteur, mondt die opdracht uit in een auteursrechtelijk werk, dat de opdrachtgever mag gebruiken of hebben. De vergoeding dekt dan zowel de geleverde prestatie als de ‘cessie/concessie’ van het auteursrecht. Om zekerheid te verkrijgen over de juiste verhouding, hebben heel wat auteurs een zogenaamde ‘voorafgaande beslissing’ of ‘ruling’ aangevraagd en gekregen. Zo een ruling biedt rechtszekerheid in jouw concrete situatie, zowel wat betreft de toepassing van het belastingregime als het bedrag van de vergoeding. Zo kan je op beide oren kan slapen.

Prestatie + auteursrecht

Wanneer je auteursrecht voortvloeit uit een opdracht, moet je je offerte of factuur opsplitsen in een deel ‘prestatievergoeding (de prijs voor je diensten – deze wordt belast als een beroepsinkomen aan 25% - 50%**), en een deel ‘auteursrechtenvergoeding’ (de prijs voor cessie of concessie van je auteursrechten). De verhouding tussen beide vergoedingen mag je zelf bepalen, maar je moet er wel voor zorgen dat deze redelijk is, zodat zij ook voor de belastingadministratie aanvaardbaar is.

In 2015 heeft de Rulingcommissie hierover een gedragslijn opgemaakt en op haar website gepubliceerd. Deze werd kort daarna van de website gehaald, maar wordt in de praktijk nog als basis gebruikt.

Publiciteitssector

Werken van grafische designers, copywriters, illustrators25%

Industriële ontwerpers

Vermogensrechten op designartikelen enz.100% van de vergoeding op basis van de omzet uit de exploitatie

Computerprogramma's

Vermogensrechten op ontwikkelde computerprogramma***100% van de vergoeding op basis van de omzet uit de exploitatie

Journalisten, redacteurs, eindredacteurs enz.

Normale arbeidsrelatie tussen journalist en opdrachtgever25% van de totale financiële enveloppe
Op verzoek, zonder specifieke verbondenheid opdrachtgever50%

Seminaries, cursussen enz.

Het louter opzoekingswerk, de voorbereidingen enz.0%
Geen gematerialiseerd werk0%
Wel gematerialiseerd werk50% van de vergoeding
Commercialisatie van het materiaal100%
Zonder voorafgaande opdracht en buiten arbeidsrelatie100%

 

De ervaring leert ons dat iedere situatie uniek is en maatwerk vraagt. Alvorens dit te implementeren, vraag je best raad aan een fiscaal specialist.

[*** Opgelet: Dit geldt voor de exploitatie van een computerprogramma. Voor de ontwikkeling zelf van een computerprogramma (het schrijven van broncode), aanvaardt de Rulingcommissie een percentage van 25% auteursrechten.]

Enkele belangrijke vuistregels

Als je de belastingregeling met de nodige gemoedsrust wil toepassen, houd je je best aan volgende regels:

  • De cessie/concessie van het auteursrecht regel je schriftelijk. Je hoeft niet per se een aparte overeenkomst te maken tussen jezelf en de opdrachtgever: je kan de cessie/concessie ook in je algemene voorwaarden en op je factuur vermelden.
  • Werk je met een managementvennootschap, dan vraagt de Rulingcommissie dat minstens 50% van de gefactureerde auteursrechten behouden blijven in de managementvennootschap. Dit deel van de auteursrechtenvergoeding mag dus niet uitgekeerd worden aan de auteur. De overige 50% kan wel aan deze auteur uitgekeerd worden, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste is dat de bedrijfsleider/auteur de minimum bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 euro moet genieten. Is dit niet zo, dan is het maximum aan de auteur uit te keren bedrag een stuk lager. En ook hier geldt dat je dit alles moet vastleggen in een  overeenkomst tussen jezelf, als auteur, en je managementvennootschap. Ook belangrijk om weten: in hoofde van de vennootschap die aan een klant een vergoeding factureert voor auteursrechten, wordt die vergoeding beschouwd als gewone winst, belastbaar tegen het toepasselijke vennootschapsbelastingtarief (voor aanslagjaar 2019 is dat tussen 20,40% en 29,58%). De fiscale gunstmaatregel is immers enkel van toepassing op natuurlijke personen (en vzw’s).

Formaliteiten voor je opdrachtgever of vennootschap

Als je een vergoeding voor jouw auteursrecht factureert aan je opdrachtgever , dan moet hij een aantal formaliteiten vervullen:

  • voor de betaalde auteursrechten moet de opdrachtgever een zogenaamde fiscale fiche 281.45 opmaken. Dat kan eenvoudig online via RV-on-web.
  • Voor elke betaling moet de opdrachtgever de roerende voorheffing berekenen en op rekening van de Staat storten. Dit moet in principe binnen de 15 dagen na de betaling of toekenning.
  • Binnen diezelfde periode van 15 dagen moet de opdrachtgever een aangifte in de roerende voorheffing indienen. Ook dit kan elektronisch via het portaal RV-on-web.

Wat als je meer inkomsten hebt uit auteursrecht dan 61.200 euro?

Het deel van je auteursrechtenvergoeding boven 61.200 euro, zal onder volgende belastingregeling vallen:

  • Ben je niet beroepshalve maar eerder ‘occasioneel’ een auteur, dan kan je inkomen uit auteursrecht kwalificeren als een roerend inkomen. Er is in dat geval een roerende voorheffing verschuldigd van 30%. Houdt de opdrachtgever deze roerende voorheffing niet in, dan moet je dit zelf via je aangifte in de personenbelasting rechtzetten.
  • Heb je het auteursrechtelijk beschermd werk gecreëerd in het kader van jouw beroepswerkzaamheid, dan is het inkomen uit dit auteursrecht in principe belastbaar als beroepsinkomen. Dit betekent dat de belasting erop zal berekend worden tegen de progressieve belastingtarieven, gaande van 25% tot 50% voor hoogste schijf (exclusief de gemeentebelastingen en regionale opcentiemen).

Het is duidelijk dat de belastingregeling voor inkomen uit auteursrechten best aantrekkelijk is. In deze bijdrage werden echter niet alle voorwaarden, die in de (ruling)praktijk zijn gegroeid, in detail toegelicht.

 
Dit hoofdstuk kwam tot stand met dank aan Mythra fiscale advocaten.

Lees in deze pdf alles over 'Administratie en team' in alle sectoren.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.