De inhoud van deze website is door Flanders DC samengesteld met het doel om ondernemerschap in de design- en modesector te ondersteunen.

Door uw bezoek aan of gebruik van deze website, met inbegrip van alle internationale en mobiele versies daarvan (gezamenlijk 'website'), gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Privacy

De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van advies, het inschrijven voor activiteiten, het downloaden van bepaalde documenten of het bestellen van producten zal persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze gegevens worden door het Flanders DC behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Flanders DC treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Flanders DC geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden die niet meewerken aan de diensten geleverd via deze website.
  • U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.

Door het invullen van uw gegevens op de website, stemt u ermee in dat Flanders DC deze gegevens bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Flanders DC of zijn onderaannemers. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieën van uw gegevens kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van de website.

Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan de website kunnen cookies gebruikt worden, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zorgen zij ervoor dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een profiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo kan de website bijvoorbeeld Google Analytics cookies gebruiken om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo de Website te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Ook kunnen er cookies worden geplaatst voor onderzoeks- en statistische doeleinden door de Website of door onderzoekspartners van de website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

Flanders DC besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Flanders DC niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Flanders DC de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via info@flandersdc.be

Op de website vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. Flanders DC beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Flanders DC aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid voor de website

Op de website vindt u informatie die door derden wordt verstrekt. Flanders DC wijst elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van de website van de hand. De vermelding op de Website biedt geen kwaliteitsgarantie.

Flanders DC gaat een inspanningsverbintenis aan in verband met zijn adviesverlening. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid. 

Flanders DC verwijdert consultants van de website in geval van fraude, maar Flanders DC komt niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is gemaakt door het Flanders DC en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Flanders DC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Niets van de inhoud van de website mag worden overgenomen zonder toestemming van Flanders DC. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met Flanders DC via info@flandersdc.be.

U heeft het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via info@flandersdc.be.