Het is belangrijk om te starten bij de kern van je zaak: de diensten en/of producten die je aanbiedt. In het onderdeel 'je beleid in vijf stappen’ lees je hoe je best vertrekt vanuit je businessmodel en je waardeketen. Belangrijk is echter om ook een aantal ondersteunende activiteiten niet uit het oog te verliezen. Het zou jammer zijn om een volledig circulair product op de markt te brengen, maar op je kantoor je afval niet volgens de wetgeving te sorteren en in te zamelen.

We geven je daarom nog enkele tips mee die je kunnen helpen bij het milieumanagement van je bedrijf.


1. Afval

Er zijn een aantal verplichtingen die je moet naleven als Belgisch bedrijf.

Ten eerste ben je verplicht om je afval te registreren. Hoeveel en naar waar voer je je afval af? Meestal gebeurt dit in samenwerking met je afvalinzamelaar.

Stel hiervoor een afvalstoffenregister op (check eerst even bij je afvalinzamelaar of hij dit al voor jou registreert en je een overzicht kan bezorgen). Zo ben je in orde met de wetgeving én krijg je een beter zicht op welke afvalstromen je nog kan aanpakken (verminderen, hergebruiken, recycleren,...). Heb je nog verdere vragen over de registratie en rapportering van afvalstoffen en materialen, vind je het antwoord wellicht terug op deze pagina van OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. 

Daarnaast heb je als bedrijf een sorteerplicht. Op deze pagina van OVAM vind je alle details over de verplichte selectieve inzameling bij bedrijven. Deze 22 afvalstoffen moeten apart gesorteerd worden en mogen dus nooit in het restafval belanden:

Voor meer informatie over deze afvalstromen en de manier waarop je die apart moet inzamelen, kan je terecht bij je afvalstoffeninzamelaar of je gemeente. 

Ook bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf (los van afvalstoffen), is een register verplicht.

2. Verpakkingen

Alle bedrijven die huishoudelijke verpakkingen op de Belgische markt brengen, zijn verplicht lid te worden van Fost Plus. Valipac helpt om in regel te zijn met de recyclagewetgeving van bedrijfsverpakking. 

Vanaf het gebruik van 100 ton verpakkingen per jaar, ben je ook verplicht om een preventieplan verpakkingen op te stellen. 

Flanders DC ontwikkelde bovendien twee tools voor modebedrijven om je te helpen met je aanpak rond verpakkingen. Deze tools zijn ongetwijfeld ook een goede bron van inspiratie als je actief bent in een andere creatieve sector:

3. Water en energie

Voor water en energie hebben bedrijven die geen productiefaciliteiten in België bezitten, geen wettelijke verplichtingen. Het ‘goede huisvader’-principe wordt hierbij gehanteerd en dus vallen we weer terug op…  de ‘Trias Energetica’ (Refuse - Reuse - Recycle)

Spring zo zuinig mogelijk met water en energie om. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Water: toiletten, douches, keukenkranen,... Gebruik spaarknoppen, laat kranen niet onnodig open staan, herstel lekken meteen, schakel over op hemelwater waar mogelijk.
 • Energie: verlichting (kies voor LED en sensoren), computers en printers (kies energiezuinige modellen, vermijd sluimerstand, verkies cloudoplossingen boven servers), gebruik de trap in plaats van de lift,... 

De checklist ‘duurzaamheid op kantoor’ helpt je al een eindje op weg met een aantal quick wins.

Heb je wél eigen productiefaciliteiten in België? Dan gelden er meestal meer regels, afhankelijk van je activiteiten. Dient je bedrijf over een omgevings- of milieuvergunning te beschikken? Ben je verplicht om een milieucoördinator aan te stellen? VOKA biedt basiscursussen milieuwetgeving voor KMO’s die je hierbij verder kunnen helpen. 

Deze verplichtingen kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • Voor water:
  • Het opvolgen van waterverbruiken doorheen de jaren 
  • Het opstellen van een rioleringsplan (voor lozing van hemelwater, sanitair afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater) + eventueel koelwater
  • Het nakomen van wettelijke vereisten voor grondwaterwinning 
  • Het doen van een aangifte bij de VMM voor lozing van afvalwater
  • Het opvolgen en onderhouden van waterzuiveringsinstallaties
  • Het voorzien van een zelfcontroleprogramma voor lozing van bedrijfsafvalwater
 • Voor energie:
  • Afhankelijk van het vermogen moeten aardgas- en stookolie-installaties met regelmaat onderhouden en geaudit worden
  • Airco’s van meer dan 12kW moeten energetisch gekeurd worden
  • Het keuren van laag, midden- of hoogspanningsinstallaties
  • Het inspecteren (en loggen) van hoogspanningscabines 

Vergeet tot slot niet dat energiebesparende maatregelen vaak op financiële steun vanuit de overheid kunnen rekenen. Kijk daarvoor in de subsidiedatabank van VLAIO. Je kan daar overigens ook terecht voor energieadvies.